Artikel
XXXIII.

De diakenen zullen alle weken bij elkander op zichzelven vergaderen, om van der armen zaken rijpelijk te spreken, en zullen hunne vergaderingen door een telkens daartoe onder hen benaamd, met de aanroeping des Naams Gods beginnen en besluiten.