Vande Kerckelijcke t’samen-comsten

Artikel
40

Insgelijcx sullen de Diaconen alle weken t’samen comen / om met aenroepinge des Naems Gods vande saecken harê Ampte betreffende te handelen / daer toe die Dienaren goede opsicht sullen nemen / ende des noot zijnde haer daer by laten vinden.