Vande Kerckelijcke t’samen-comsten

Artikel
30

In dese t’samen-comstê sullen geen ander dan Kerckelijcke saecken / ende t’selfde op Kerckelijcke wijze ghehandelt worden. In meerder vergaderinge salmen niet handelen / dan ’tgeen dat in mindere niet en heeft af-gehandelt connen werden / ofte dat tot de Kercken der meerder vergaderinge int gemeyn behoort.