Vande Kerckelijcke t’samen-comsten

Artikel
34

In allen t’samen-comsten sal by den Praeses een Scriba ghevoeght werden / om neerstelick op te schrijven ’tghene waerdigh is opgeteeckent te zijn.