(Cap. II) Van den kerckenraet ende andere kerckelicke versamelinghen

Artikel
24

9. In allen kercken sal een boeck sijn in hetwelcke neerstichlick ende ghetrouwelick de handelinghen die in den kerckenraett besloten ende met ghemeyner bewillinghe der opteekeninghe werdich gheachtet sijn, opgheschreven sullen worden, dewelcke men ter naester versamelinghe telker reyse oplesen sal, opdat men niets en vergete in het werck te stellen.
Daerbeneven sal in den openbaren kercken noch een ander boeck sijn daerin de namen derghener die in der ghemeynte ontfanghen worden, sullen gheschreven sijn. Alsoo ssal men oock  denghenen die ghetrouwt sijn, item de  affghestorven lidtmaten der ghemeynte midtgaders de kinderen die ghedoopt sijn, de ouderen derselver ende de ghetuyghen hierover ghenomen, oock mede den tijt op welcken den doop gheschiet is, opschrijven.