[Cap. IV.] De Senioribus.

= De ouderlingen

Artikel
[13.]

Quemadmodum verò multis de causis non vtile tantum sed necessarium prorsus esse censemus, vt peculiari quodam libro acta Consistorii omnia per vnum quempiam ex Seniorum numero ad hoc deputatum diligenter annotentur, Ita etiam Diaconos recepta dispensataque omnia sedulo adscribere Consistorioque singulis mensibus, vel quoties alioqui videbitur, rationes reddere verbo Domini omnino consentaneum est.

= Wij zijn van oordeel dat het niet alleen nuttig, maar volstrekt noodzakelijk is, dat alle handelingen van de kerkenraad in een afzonderlijk boek nauwkeurig worden aangetekend door één persoon, uit de ouderlingen hiertoe afgevaardigd. Net zo komt het ook alleszins met Gods woord overeen dat de diakenen alle ontvangsten en uitgaven naarstig aantekenen en aan de kerkenraad elke maand, of zo vaak dit verder nodig zal schijnen, rekening en verantwoording doen.