Vande Kerckelicke t’ samen-comsten.

Artikel
31

In allen t’samen-comsten sal by den Praeses een Scriba ghevoeght werden, om neerstelick op te schrijven t’ghene waerdigh is opgheteeckent te zijn.