Vande Kerckelicke t’ samen-comsten.

Artikel
34

In allen Kercken sal een Kercken-Raet zijn, bestaende uyt Dienaren des Woordts ende Oudelingen, de welcke ten minsten alle weke eens tsamen comen sullen, al-waer de Dienaer des Woordts (ofte Dienaren, soo daer meer zijn) by ghebeurte presideren ende die Actie regeeren sal. Ende sal oock de Magistraet vande plaetse respecivelijck, indient haer ghelieft, een ofte twee vanden haren, wesende Litmaten der Ghemeente, by den Kercken-Raet moghen hebben, om te aenhooren ende mede vande voorvallende saecken te delibereren.