Vande Kerckelicke t’ samen-comsten.

Artikel
30

Die tot den t’samen-comsten af-gesonden worden, sullen hare Credentz-brieven ende instructien, onderteekent zijnde vanden ghenen die haer senden mede-bringhen, ende dese sullen alleene keur-stemmen hebben.