Vande Kerckelicke t’ samen-comsten.

Artikel
37

Insghelijcx sullen de Diakenen alle Weken t’samen comen, om met aenroepinghe des Naems Godts vande saecken haren Ampte betreffende te handelen, daer toe die Dienaren goede opsicht sullen nemen, ende des noot zijnde haer daer by laten vinden.