Vande Kerckelicke t’ samen-comsten.

Artikel
35

Wel-verstaende dat inde plaetsen daer den Kercken-Raet van nieus is op te rechten, t’selfde niet en gheschiede dan met advijs vande Classe, Ende daer t’ghetal vanden Ouderlinghen seer cleyn is, sullen die Diakenen mede tot den Kercken-Raet ghenomen worden.