Vande Kerckelicke t’ samen-comsten.

Artikel
27

In dese t’samen-comsten sullen geen ander dan Kerckelicke saecken, ende t’selfde op Kerckelijcke wijse ghehandelt worden. In meerder vergaderinghe salmen niet handelen dan t’geen dat in mindere niet en heeft af-ghehandelt connen werden, ofte dat tot de Kercken der meerder vergaderinghe int ghemeyn behoort.