Vande Kerckelicke t’ samen-comsten.

Artikel
45

Alsoo inde Nederlanden tweederley spraecken ghesproocken wert, is goet ghehoudne, dat de Kercken der Duytscher ende Walscher tale op haer selven haren Kercken-Raet, Classicale vergaderinghen ende particuliere Synoden hebben sullen.