(Cap. II) Van den kerckenraet ende andere kerckelicke versamelinghen

Artikel
28

13. In allen dusdanighen versamelinghen sal te elcke reyse eenen nieuwe preses vercoren worden met ghemeynen kuerstemmen, dogh alsoo dat de selfde gheen tweemael achter malcanderen sal moghen ghenomen werden, tot denwelcken men eenen scribam met ghemeynen stemmen bijvoeghen sal.