Vande Kerckelijcke t’samen-comsten

Artikel
48

Het sal yeghelijcken Synodo vry staen / correspondentie te soecken ende te houden met zijnen Bena-buerden Synodo ofte Synodis / in suclker forme / als sy meest profijtigh achten zullen / voor de ghemeene stichtinghe.