Oor die Kerklike Vergaderings

Artikel
30

Behandeling van kerklike sake en mindere bevoegdheid van meerdere vergaderings

Kerklike vergaderings moet alleen kerklike sake en dit op kerklike wyse behandel. Op meerdere vergaderings moet alleen sake behandel word wat nie in mindere vergaderings afgehandel kan word nie of sake wat by die meerdere vergaderings tuishoort.