Artikel
21

Op de vraag dergenen, die over vóór zeven jaren aan het Nachtmaal geweest zijn, en het pardoen gehaald hebben, hoe men ze toelaten zal tot het Nachtmaal, is geantwoord: Zo de ergernis openbaar is. zo zal ze openlijk gebeterd worden. Maar overmits in dit gemeen geval ongelijk gezondigd is, zo zal de konsistorie naar gelegenheid der daad oordelen of het genoeg zij, met de belijdenis voor de konsistorie en verklaring op de stoel of niet. Hetzelfde antwoord is op de vraag van de Franse minister te Middelburg, van een die ter mis gegaan heeft, na de aangenomen, bekende waarheid.