Artikel
XXXIX.

Aangaande de zondagse Evangeliën, die men in het pausdom pleegt te gebruiken, is besloten, dat ze in de kerken niet zullen gepredikt worden, maar dat men nuttiglijk een gans boek der Heilige Schrift ordentelijk na malkander uitlegge, opdat de predikatiën door te veel teksten niet te lang vallen. Daarbenevens dat het volk van het misverstand afgetogen en tot het recht verstand der ganse Schrift bekwamelijk gebracht worde.