Artikel
LXI.

De vaders zijn gehouden en hehoren vermaand te worden, bij de Doop hunner kinderen te zijn, opdat ze met de gevaderen de voorgestelde vragen beantwoorden, tenzij dat ze door gewichtige oorzaken verhinderd worden.