Kerkorde.

 

Artikel XV. Van de Heilige Doop.

Lid
1

De Heilige Doop wordt aan de kinderen der gemeente in haar midden op gezette tijden bediend door de dienaren des Woords, met gebruikmaking van een daartoe bestemd formulier uit het dienstboek der Kerk.