Kerkorde.

 

Artikel V. Van de ambtelijke vergaderingen.

Lid
6

De classicale vergaderingen zijn samengesteld uit
de dienstdoende predikanten en andere door de kerkeraden aangewezen afgevaardigde ambtsdragers;
de provinciale kerkvergaderingen en
de generale synode uit afgevaardigde ambtsdragers, aangewezen door de classicale vergaderingen.