Kerkorde.

 

Artikel V. Van de ambtelijke vergaderingen.

Lid
8

De meerdere vergaderingen benoemen uit haar midden een breed moderamen, belast met de voorbereiding en de tenuitvoerlegging van haar besluiten en met datgene, wat aan dit moderamen tot taak wordt gesteld.