Kerkorde.

 

Artikel V. Van de ambtelijke vergaderingen.

Lid
4

De kerkeraad bestaat uit de bij de gemeente dienstdoende dienaren des Woords, de ouderlingen en de diakenen.