Kerkorde.

 

Artikel V. Van de ambtelijke vergaderingen.

Lid
5

In de kerkeraad vormen
de predikant of de predikanten (het ministerie) met alle ouderlingen (het presbyterie) het consistorie,
de daartoe in het bijzonder aangewezen ouderlingen, die als zodanig de naam kerkvoogd dragen, het college van kerkvoogden,
de diakenen het college van diakenen.