Cap. III. Van den Provinciaalen Synodo.

Artikel
2 en 3

Cum convenerint, loci minister, aut si nullus sit, is qui superiori conventui praefuit, preces concipiet ad Praesidis, Assessoris, Scribae electionem: Praeses electus preces habebit ad totam actionem accommodatas.
Postea nomina eorum qui aderunt conscribi, absentium notari, vt absentiae causam reddant, curabit.
Literas dimissionis seu testimoniales postulabit, vt legantur instructiones
1) seu mandata singulorum scriptis consignata, quorum singula ordine proponet, totius coetus iudicium exquiret, suffragia colliget, quae maioris et sanioris partis sententia erit, exponet, eam scriba excipiet, exceptam diserte leget, vt omnium calculis probetur.

2. Als zy dan alzoo vergadert zyn, zoo zal de Dienaar der Plaatse, ofte zoo daer geen is, die in de laatste verzameling gepraesideert heeft, het gebedt doen, om eenen President en eenen Hulper, en eenen Schryver2) te verkiezen.

3. De Praesident verkooren zynde, zal een gebedt doe, tot den gantschen handel dienende; daar na zal hy verschaffen, dat de naamen der geene die tegenwoordig zyn, aangeteekent worden, desgelyks de naamen der Afwezen of der Absenten op dat ze de oorzaake haares afwezens verklaaren; dan zal hy de Brieven of Getuigenissen van haare afzendinge afvorderen op datze geleezen worden, desgelyks haar Bevelschriften3) met elks onderteekening en verzeelinge, dewelke hy elk byzonder ordentelyk voorstellen zal, en der gansche verzamelinge oordeel, daar op behoorende, en die keurstemmen verzamelen, met verklaringe welke het gevoelen zy van den meesten en van den besten deele; het zelve zal de Schryver schriftelyk vervatten, en vervat hebbende klaarlyk leezen, op dat het met gemeene bewilling bestendigt worde.


1) Bij F. staat hiervoor: instructionesque.
2) Bij C. staan hier, en ook in de andere artikelen, de gebruikelijke namen: Praeses, Assessor en Scriba. Bij J. staat: Praesident, Beisitzer en Schreiber.
3) Bij C. worden in dit artikel, evenals twee artikelen vroeger, de woorden Credentsbrieven en instructien gebruikt. Bij J. de woorden Credentz (en ook absendung oder zeugnusbrief) en instructuion vnd befelch.