Cap. III. Van den Provinciaalen Synodo.

Artikel
15

Absolutis Synodi negotiis celebrabitur sacra coena inter ministros et seniores, qui ad Synodum convenerunt, et Ecclesiam loci in quo collecta est, si loci ratio id feret.

Na dat de Synodus zal voleindigt zyn, zoo zal men dat Heilig Avondmaal gebruiken onder de Ministers en Ouderlingen, die tot den Synodum gekomen zyn, met den Volke dier Plaatse daar de Synodus gehouden is1), zoo verre als het de bekwaamheid der Plaatse lyden kan.


1) Voor de laatste tien woorden heeft C.: met de Kercke in loco; en J.: vnd die kirche des orthz, da der Synodus gehalten soll werden.