Cap. I. Byzondere Vragen.

Artikel
19

Alteri eiusdem Ecclesiae quaestioni, De viduis mulieribus mense vno aut altero à mariti obitu nubere volentibus, Responsum est, consistorium nec posse nec debere definire tempus, cum Paulus viduis permittat nubere sine temporis definitione, tamen honestatem postulare, ne ad secundas transeant nuptias ante menses quatuor quinqueue, et si grauidae essent, menses circiter duos à partu.

Op die andere vrage van dezelve Kerke van eene Weduwe, die een maand of twee maanden na haar Mans dood begeerde te trouwen? is geantwoort, dat de Consistorie niet vermag noch behoord zeekeren tyd te beschryven, dewyle  den Apostel Paulus toelaat de Weduwen te hertrouwen zonder zeekeren tyd te bestemmen1), nochtans zoo eischt de eerbaarheid, dat zy haar tot den tweeden Huwelyke niet en begeeve voor vier of vyf maanden, en zoo zy bevrugt gebleeven ware niet voor omtrent twee maanden na het Kinderbaren.


1) De laatste veertien woorden ontbreken bij C.