Cap. II. Eenige Statuten van de Classische Verzamelingen.

Artikel
2

Postea Praeses communibus collegarum suffragiis electus post conceptas preces singulos rogabit, Num habeantur consessus consistoriales in eorum Ecclesiis, an disciplina Ecclesiastica vigeat, an certamen habeant cum haereticis, an dubitationis quid habeant in aliquo doctrinae capite, an pauperum et scholarum cura geratur, an ad gubernationem Ecclesiae egeant collegarum consilio et opera, et pleraque huius generis alia.

Daar na zal de Praesident met de gemeene keurstemmen der Dienaren verkoren worden; na dat dezelve het gebed zal gedaan hebben1), zal hy elk in ’t byzonder vragen, of zy Consistoriale samenkomsten in haare Kerken houden? of die Kerkelyke straffe in haaren zwang gaat? of zy eenigen stryd hebben met eenige Ketters? of zy eenigen twyffel hebben in eenig hoofdstuk der Leere? of men zorge draagt voor de Armen, en over de Schoolen? of zy tot regeering der Kerken der andere Dienaren raad en hulpe behoeven, en diergelyke dingen meer.


1) Deze acht woorden ontbreken bij J.