Cap. III. Van den Provinciaalen Synodo.

Artikel
7

Seniores aut Diaconi, qui ad hos Conventus mittentur suffragium habebunt in omnibus sessionibus van cum suarum Ecclesiarum ministris. Ex senioribus autem loci in quo convenerint duorum dumtaxat sententiae vim suffragii obtinebunt, quantumvis coeteris quoque senioribus interesse et sententiam dicere liceat.

De Ouderlingen ofte Diaconen, die tot deeze Verzamelingen gezonden worden, zullen in alle sessien of zittingen, mitsgaders de Ministers haarer Kerken haare stemmen geeven, maar uit den Ouderlingen, van die Plaatse in welken dat men te zamen komt zullen alleen twee stemmen kragt hebben, hoewel, dat het ook den anderen Ouderlingen daar by te zyn en haar gevoelen te zeggen toegelaaten is.