Cap. I. Byzondere Vragen.

Artikel
25

Delectae sunt hae in singulis classibus Ecclesiae, ad quas scribendum erit, Embdana, Wesaliensis, Coloniensis, Heydelbergensis, Antwerpiensis, Gandauensis, Tornacensis et Alckmariensis in Hollandia1)

Deze Kerken zijn in alle Classen bestemt tot den welken dat men schryven zal, de Kerke van Embden, van Wezel, van Keulen, van Heidelberg, van Antwerpen, van Gent, van Doornik, van Alkmaar in Holland en Vriesland.


1) In het Arnhemsche afschrift staat onder dit artikel: Embdae 13 Octobris Anno 72 [lees 71]. Bij F. staat diezelfde dagteekening, echter zonder jaartal. De aanwezigheid van zoodanig onderschrift, dat na het vierde Capittel in geen enkel afschrift gesteld of herhaald wordt, geeft wel eenigen grond voor het vermoeden, dat in het oorspronkelijke authentieke afschrift dit artikel het laatste was. Inderdaad is dit ook alzoo bij F., waar de volgende drie Capittels, over de meerdere vergaderingen, terstond achter de algemeene besluiten tot ordening der Kercken geplaatst zijn, en dus de bijzondere vragen, met hare dagteekening, geheel aan het einde staan. En wat dit laatste betreft, is ook het Waalsche Livre Synodal hiermede in overeenstemming. De daarin voorkomende vertaling van de Emdensche acta, welke voor het overige dezelfde artikelen bevat als hier in den tekst zijn afgedrukt, heeft ze in deze volgorde: eerst L’ordre des Assemblées Classiques, daarna Articles des Eglises enz., en ten slotte Faits particuliers. In datzelfde Livre Synodal is het onderschrift der acta: A Embden, Le 14 d’Octobre 1571. M. Jaspar president, M. Jean Taffin assesseur, M. Jean Polyander escrivain. Misschien was het oorspronkelijke afschrift voor de Waalsche Kerken door Joannes Taffinus gemaakt, en werd dientengevolge juist dit afschrift mede door hem, als assessor der vergadering, geteekend. Wat de dagteekening betreft, hebben de Latijnsche, Hollandsche en Hoogduitsche afschriften, alle zonder onderscheid, deels den 12en, deels den 13en October (zie hiervoren blz. 87); maar natuurlijk is het altijd mogelijk, dat het Waalsche afschrift eerst op Zondag 14 October geteekend is.