Cap. III. Van den Provinciaalen Synodo.

Artikel
10

Totius Conventus Provincialis consensu eligetur Ecclesia, cui cum aliorum Classis suae ministrorum iudicio constituendi locum et tempus proximi Conventus provincialis et ius et cura delegabitur.

Daar zal eene Kerke door gemeene bewilliging der gantsche Provinciale Verzameling verkooren worden, dewelke met het oordeel van andere Dienaren van haare Classen toevertrouwt worde de magt en zorge van den tyd en Plaatse des naasten Provincialen Synodi toe te stemmen.