(Cap. II) Van den kerckenraet ende andere kerckelicke versamelinghen

Artikel
39

24. Men sal met ghemeynen consente des synodi een ghemeynte verkiesen derwelcker den last sal ghegheven worden om met advys van hare classe de plaetse ende den tijt des naesten particulieren synodi te benoemen.