Cap. I. Byzondere Vragen.

Artikel
12

Ad propositionem fratrum Antwerpiae, de iis ministris qui otiosi, et alio vocati parere recusant, sic responsum est: Ministri qui ministerio destituuntur et ab aliqua vocantur Ecclesia, et obtemperare recusant, an vrgendi sint, iudicabit classicus conventus.

Op de voorstelling van de Broederen van Antwerpen van den Kerken-Dienaren, die leedig zynde, en elders beroepen wordende, weigeren zulks aan te neemen, is aldus geantwoort, dat de Ministers die zonder dienst zyn, zoo zy van eenige Kerken geroepen zynde, weigeren te volgen, dat de Classische verzameling oordeelen zal, of men ze daar toe dringen of dryven zal.