Cap. III. Van den Provinciaalen Synodo.

Artikel
12

Haec Ecclesia locum et tempus provincialis conventus proximi constitutum coeteris Ecclesiis trimestre ante significabit, exemplarque eadem opera illorum omnium capitum seu articulorum qui ad eam missi fuerint transmittet, de quibus maturè vnaquaeque ecclesia cogitet, iudiciumque suum in conventu classico proferat, vt qui illius classis nomine ablegabuntur iam praemeditata et ab omnibus illius classis Ecclesiis discussa proferant.

Deeze Kerke zal den anderen Kerken den tyd en plaatse des naasten Provincialen Synodi drie maanden1) te vooren laten weeten, en zal met eenen overzenden de Copie of het Afschrift van alle de Hoofd-Artikelen derzelver, dewelke aan haar gezonden zyn geweest, van dewelke een ygelyke Kerke by tyds mag bedenken, en hun oordeel in de Classische Verzamelingen voortbrengen, op dat die welke van wegens de Classis zullen uitgezonden worden, met voorbedagten oordeel, en wat van alle de Kerken van die Classis daar van gevoelt word, mogen voortbrengen2).


1) Deze tijdsbepaling is bij C. opengelaten.
2) Voor de laatste achttien woorden staat bij C.: mooghen voorbrengen saacken van te vooren van allen Kercken desselven Klassis ooverleijdt ende dursocht sijnde; en bij J.: nichtz den was durch alle kirchen des Quartiers wol vorbedacht, vnd erwogen ist, an die bhan zu pringen, vnd furzutragen haben.