(Cap. II) Van den kerckenraet ende andere kerckelicke versamelinghen

Artikel
41

26. Dese ghemeynte sal de plaetse ende den tijt des naesten particulieren synodi twee maenden tevooren of daer omtrent schriftlick te kennen gheven, ende copye van allen swaren saken, aen haer ghesonden, aen eene bestemde kercke van een yeghelicke classe die tot desen particularen synodum behooren, overseynden, opdat een yeghelick hem rijpelick daerop bedencken magh.