Cap. III. Van den Provinciaalen Synodo.

Artikel
9

Articuli omnes constituti scriptisque consignati, denuo legentur vt ab omnibus et probentur et subscribantur. Vnusquisque autem exemplar eorum referet, a Praeside et Scriba subscriptum, vt in consistoriis singularum Ecclesiarum legantur.

Alle de in schrift gestelde en beslootene Artikelen zullen wederom geleezen worden, op dat zy van yeder voor goed gehouden en onderschreeven worden, en een ygelyk zal een Copie derzelver van den Praesident en Schryver ligten1), op datze in de Consistorie van elke Kerke geleezen worde.


1) Voor de laatste dertien woorden heeft C.: een ijegelijck van henn sall een exemplaar ofte kopije medeneemen van den Praeses ende den Schrijba onderteijckendt. Bij J. staat voor ligten het woord fordern.