Cap. III. Van den Provinciaalen Synodo.

Artikel
13

Ne tamen Ecclesia cui cura designandi loci et temporis ad convocandam proximam Synodum Provincialem mandata est, scribendis ad singulas omnium illius Provinciae Classium Ecclesias literis plus aeque grauetur, in vnaquaque Classe eligetur Ecclesia ad quam scribet, vt illa quae acceperit cum suae Classis ministris communicet.

Op dat nogtans de Kerke die de last opgelegt word van tyd en plaatse des naasten Provincialen Synodi toe te stemmen, niet tot elken Kerke van alle Classen dier Provincien schryven, en zoo meer dan behoorlyk overlast worde1), zoo zal in elke Classis2) een Kerke verordineert zyn, aan welken dat zy schryven zal, op dat dezelve zulks als zy het ontvangt, den Dienaren van haare Classis te weeten doe.


1) Het eerste gedeelte van dit artikel is bij C. aldus: Maar op datt de Kercke, de welcke de sorghe, omm tijdt ende plaatse omm te beroupen de naaste Provintiaale Synode aan te teijckenen bevolen es, niet booven billickheyt, mett schrijven van brieven aan elcke Kercke van alle Klassen der selve Provintie belast en werden; en bij J.: Damit aber die kirche, welcher aufferlacht den nechstfolgenden Synodum Provincialem an zeit, vnd ohrt anzusetzen, vnd aufzuschreiben, nicht mit der mannigfaltigkeit des schreibens zu der gantzen Provincien vnd denselben Quartieren kirchen vber pilligkeit beschweret werde.
2) In den gedrukten tekst en bij J. staat hier: Provincie; maar dit is blijkbaar eene vergissing; bij C. staat dan ook: Klassis.