(Cap. II) Van den kerckenraet ende andere kerckelicke versamelinghen

Artikel
29

14. De preses, het ghebet ghedaen hebbende, sal eenen yeghelick in ’t bijsonder affvraghen, of sij oock in haren ghemeynten de ghewonelicke versamelinghen des kerckenraets hebben?
Of de christelicke straffe onderhouden wordt?
Of se van eenighen ketteren aenghevochten worden?
Of se niet en twijfelen in eenich stuck der christlicker leere?
Ofte op den armen ende scholen goede achtinghe ghenomen wordt?
Ofse tot regieringhe haerder kercken den raet ofte hulpe der broederen van doene hebben? Ende andere dierghelijcke dinghen meer.