(Cap. II) Van den kerckenraet ende andere kerckelicke versamelinghen

Artikel
35

20. Als sij tesamen ghekoemen sijn sal deghene die de naestvoorgaende reyse ghepresideert heeft ofte, soo deselue niet teghenwoordich is, de dienaer dier plaetse daer de vergaderinghe ghehouden wordt, een ghebet doen, na den eysch der verkiesinghe des presidis, sijns bijsitters ende scribae begrepen.