(Cap. II) Van den kerckenraet ende andere kerckelicke versamelinghen

Artikel
23

8. In allen saken (die altijts uutghenomen van denwelcken wij een uutghedruckt woordt Gods hebben) als de stemmen neerstichlick  sullen gheweghen sijn sal men blijven bij het advys der meesten stemmen om daerna te besluyten, hetwelcke besluyt een yeghelick schuldisch sal sijn na te koemen.17


17 Evenals te Emden (vgl. Rutgers, a.w., blz. 111) wordt ook hier tweemaal een stemming gehouden. De eerste als een soort opinie-peiling, de tweede, die officieel het gevoelen der meerderheid verheft tot het gevoelen van de vergadering. Zie J. Hovius, Notities betreffende de synode te Emden, 1571, en haar artikelen, Kampen 1972, blz. 12vv; vgl. ook beneden, art. 36.