(Cap. II) Van den kerckenraet ende andere kerckelicke versamelinghen

Artikel
26

11. De classicale vergaderinghen sullen bestaen uut dienaren des Woordts ende ouderlinghen der ghenabuerden kercken, dewelcke alle maenden ofte ses weken, korter of langher, dogh alsoo datse den tijt van dry maenden niet voorbij gaen, na gheleghentheyt der ghemeynten sullen tesamen koemen, in die plaetsen welcke met ghemeyn accordt daertoe bestemt worden.