(Cap. II) Van den kerckenraet ende andere kerckelicke versamelinghen

Artikel
22

7. De dienaers des Woordts ende ouderlinghen sullen met ghemeyn consent na de gaven van een yeghelick dienaer moghen ordineren wie, wat ende in wat plaetse predicken sal, ende soo hierover eenighe swaricheyt valt, het sij bij den dienaren ofte ghemeynte, soo sal men na de ordinaire wijse voortvaren, totter tijt toe dat de sake bij der classe gheeyndicht worde, dewelcke voorsichtelick toesien sal, dat niemant boven reden verheven ofte verachtet werde.