(Cap. II) Van den kerckenraet ende andere kerckelicke versamelinghen

Artikel
21

6. In den kerckenraedt sullen de dienaers des Woordts bij ghebuerten presideren ende de handelinghe met aenroepinghe des godlicken naems aenvanghen ende met een dancksegghinghe ende ghebet, bequame totter sake, besluyten.