(Cap. II) Van den kerckenraet ende andere kerckelicke versamelinghen

Artikel
38

23. Het ampt des presidis is te bevelen dat een yeghelick sijnen keer houde in het spreken, en heftighen ende twistighen tot stilswijghen te vermanen ende, soo sij hetselue niet nakoemen, te doen gaen uut der versamelinghe opdatse na het oordeel der broederen behoorlick ghestraft moghen worden.