(Cap. II) Van den kerckenraet ende andere kerckelicke versamelinghen

Artikel
40

25. Aen deser ghemeynte sullen van den anderen ghemeynten alle toevallende sware saken dewelcke in de classicale vergaderinghe niet en hebben konnen affghehandelt worden, als oock hetghene dat den gantschen particulieren synodum aengaet, neerstelick ende bij tijts overgheschreven werde.