(Cap. II) Van den kerckenraet ende andere kerckelicke versamelinghen

Artikel
44

29. Desen voorgaenden reghel sal men oock in den generalen ofte nationalen synoden houden, op denwelcken verschijnen sullen twee dienaers ende twee ouderlinghen niet van den classen maer van particulieren synoden soo wel der walscher als der nederduytscher sprake met briefven van credentie ende instructie aengaende de leere, ceremonien ende kerckelicke regeringhe, mitsgaders alle andere dinghen dewelcke in den particulieren synoden niet en hebben konnen afghehandelt werden.