(Cap. II) Van den kerckenraet ende andere kerckelicke versamelinghen

Artikel
46

31. Overmidts in de Nederlanden tweederley sprake ghebruyckt wordt, de duytse ende de walsche, so is goetghevonden dat de ghemeynten deser beyder spraken hare bijsondere kerckenraden, classicale vergaderinghen ende particuliere synoden hebben ende houden, dogh soo de ghemeynten van d’eene ofte d’andere sprake alle hare particuliere synoden willen tesamen roepen, dat sullen sij moghen doen.18
Wel verstaende dat in sulcke versamelinghen van de eene sprake alleene niet van hetghene dat in den handel der ceremonien kerckelicker regieringhe ende ander swaren saken in desen synode besloten is, verandert en worde, maer, soo men acht datter eenighe veranderinghe van nooden is, deselve sal in den nationali synodo beyder spraken gheschieden.
Ende soo het gheviele dat de nationalis synodus van weghen der noot voor den ghewoonlicken tijt moeste beroepen sijn, soo sullen twee classen, van elcker spraken eene, aen twee particuliere synoden schrijven, opdatse verordineren moghen wanneer ende waer de generale synodus ghehouden sal worden.


18 De synode bestendigt wat in werkelijkheid reeds zich ontwikkeld had, vgl. het protest van de classis Keulen, Rutgers, a.w., blz. 310.