(Cap. II) Van den kerckenraet ende andere kerckelicke versamelinghen

Artikel
27

12. Uut een yeghelicke ghemeynte sal een dienaer des Woordts met een ouderlinck op de classicale versamelinghe verschijnen.
Ende hoewel alle dienaers dier classe als oock alle ouderlinghen der plaetse daer de versamelinghe ghehouden wordt, in den classen moghen koemen, soo en sullen nochtans niet meer dan twee van den kerckenraet daertoe vercoren uut een yeghelicke ghemeynte kuerstemmen hebben.