(Cap. II) Van den kerckenraet ende andere kerckelicke versamelinghen

Artikel
43

28. De kercke in dewelcke de synodus gehouden wordt, sal last hebben de acten ofte ordinantien des selves synodi op den naesten synodum te bestellen.