(Cap. II) Van den kerckenraet ende andere kerckelicke versamelinghen

Artikel
45

30. De generale ofte nationale synodus sal ordinarelick alle dry jaren ghehouden worden, dogh alsoo datse, indien de noot sulckes eyscht, eer mach tesamen gheroepen werden.
Ende de particuliere synoden sullen dry maenden tevooren elck bijsonder vergaderen om hen totten generalem te bereyden.